Onevois SavePlan

What is Onevois SavePlan

            Onevois SavePlan เป็นบริการที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการโทรออกขององค์กร โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

Who should use this service ?

        องค์กรที่ต้องการแสดงเลขหมายปัจจุบันเมื่อทำการโทรออก แต่ต้องการเสียค่าโทรตามค่าบริการที่ถูกลง

Benefits

ไม่เสียค่าติดตั้ง

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ของ Onevois
เชื่อมกับตู้สาขา

ลดค่าใช้จ่าย

ลคค่าใช้จ่ายในการโทรออกทันที 30-70%

What Onevois do ?

            เรามีระบบอุปกรณ์และเครือข่ายที่มีศักยภาพที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล มีระบบ SBC (Session Border Controller) ที่ป้องกันการถูกโจมตีข้อมูล ควบคุมจัดการคุณภาพเสียงและระดับการให้บริการได้ คู่สายจึงมีความปลอดภัย มีคุณภาพเสียงและมีความเสถียรในการใช้งานทางธุรกิจสูง